توضیحات آگهی

ظاهر و باطن تو عکس ها مشخصه اجاق گاز سالم فردار سینی بزرگ با ۲ جوجه گردان فقط یکی از پایه هاش از جاش در اومده با تخفیف جزئی